img


Thông tin chung

 • Đối tượng: Các bạn từ 5 tuổi trở lên, chưa biết đọc, chưa biết viết tiếng Việt.

 • Thời lượng: 3 - 4 tháng; 30 phút/buổi

 • Thời gian học: Linh hoạt, theo lịch gia đình đăng ký với Ô Xinh 

 • Hình thức học: online 1:1 qua phần mềm Zoom


  Nội dung học

  • Phương pháp học tiếng Việt
  • 6 thanh của tiếng Việt
  • Nguyên âm trong tiếng Việt
  • Phụ âm trong tiếng Việt
  • Chơi vui cùng tiếng Việt
  • Các loại vần trong tiếng Việt
  • Ứng dụng vần tiếng Việt trong nói và viết
  • Đọc sách, sáng tạo với sách


  Mục tiêu:

  • Phát âm tiếng Việt rõ ràng

  • Biết cách phân tích âm.

  • Nhận biết cách thanh tiếng Việt

  • Nhận biết các nguyên âm, phụ âm cơ bản của tiếng Việt

  • Đọc đúng, viết đúng (theo kiểu chữ in)

  • Biết cách ghi lại các tiếng nghe được.

  • Nắm được các luật chính tả cơ bản.

  • Nắm được cấu tạo các loại vần tiếng Việt, mô hình các tiếng

  • Có tư duy ngôn ngữ khoa học