img

Mục tiêu: 

  • Biết về các loại tín hiệu khác nhau để có sự lựa chọn phong phú về cách thức trình bày ý tưởng.

  • Hiểu được bản chất ngôn ngữ là một loại tín hiệu vì thế học sinh có ý thức diễn đạt một cách rõ ràng, dễ hiểu ý kiến của mình.

  • Có ý thức chủ động quan sát, tìm hiểu thực tế, mở rộng vốn sống.

  • Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt để tạo ra cách biểu đạt đa dạng trong tình huống cụ thể.

Nội dung:

  • Tìm hiểu chung về tín hiệu, tín hiệu ngôn ngữ: thế nào là tín hiệu, các đặc điểm, quy luật, các trò chơi tín hiệu và ứng dụng trong đời sống

  • Sử dụng vốn từ để tạo ra các cách diễn đạt khác nhau để thể hiện cùng một ý tưởng. 


Thông tin khóa học:

- Thời lượng:            16 buổi 

- Số lượng:               10 – 12 bạn